Socialtjänsten får inte bli mellanmjölk

Johanna Reimfelt och Erik Sjöberg

Socialtjänsten har en central roll i att skydda och främja välfärden för utsatta och sårbara individer i samhället. Det kan handla om insatser för barn som far illa, hemlöshet, missbruk, våld och övergrepp med mera. Med andra ord utgör socialtjänsten ett av samhällets viktigaste skyddsnät, när människor av olika anledningar behöver stöd.

Socialtjänsten ger inte bara akut hjälp utan bör framför allt verka förebyggande.

Socialtjänstens förebyggande roll hamnar ofta i skymundan, inte minst i debatten, där hårda tag och hårda straff ofta lyfts fram som lösningen. Med det sagt menar vi inte att behovet av både lagskärpningar och andra insatser är behövliga, tvärtom.

Inom Örebro kommun finns det mycket inom det sociala området som kan fungera bättre än i dag. Ett aktuellt exempel är våld i nära relationer där samhället och kommunen bör göra mer. Det är en för lågt prioriterad fråga när det kommer till resurstilldelning. Fokus för Örebro kommun har varit fina dokument och handlingsplaner som inte gett nämnvärd effekt. Samtidigt som de styrande har sagt nej till konkreta förslag från oss i Liberalerna om att sänka trösklarna för att få hjälp. Nu ska majoriteten skriva nya handlingsplaner. Vi är kritiska till att Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet avsätter resurser till att skriva handlingsplaner som inte leder någon vart. Liberalerna anser att det inte krävs nya handlingsplaner, utan det som krävs är en gedigen satsning med utökade resurser på Centrum för våld i nära relation.

En välfungerande socialtjänst kräver ett bra samarbete och samordning mellan olika aktörer med individens behov i fokus. Dels inom socialtjänsten och dels mellan socialsekreterare och hälso- och sjukvården, skolan och polisen.

Liberalerna ser och förstår hur viktig socialtjänstens roll är i samhället. Våra gemensamma resurser är dock begränsade och viss hushållning krävs. Det är därför nödvändigt att kommunen arbetar effektivt och att varje skattekrona används med eftertanke och klokhet. För det krävs kompetenta socialsekreterare som får adekvat stöd i form av bland annat kompetensutveckling. Samhället med dess utmaningar förändras över tid och då måste socialtjänsten ges möjlighet att hänga med i utvecklingen.

Örebro är en förhållandevis stor kommun. Behoven av stödinsatser från socialtjänsten ser olika ut beroende på var man bor i kommunen. I stadsdelen Vivalla är behoven stora. Liberalerna anser att det var ett rejält misslyckande när socialkontoret skyndsamt fick stänga. En stängning som vi menar, tyvärr raserade delar av det förtroende som byggts mellan medborgare och socialtjänsten. Det är bra att en öppning av kontoret nu planeras efter sommaren. Dock hade det varit önskvärt att en djupare och bredare diskussion om möjligheter till samarbete mellan socialtjänst, skola och polis hade förts i ett tidigare skede, där också oppositionen blivit involverad. En diskussion som kunde öppnat upp för både nytänkande och omprövning av tidigare beslut.

Socialtjänsten behöver överlag våga mer och avsätta nödvändiga resurser för utvärdering och uppföljning. Idag blir det lätt lite ”mellanmjölk” i rädslan för att göra fel. Kommunen måste skapa bästa förutsättningar för en personcentrerad vård där individen är utgångspunkten och inte systemet. Socialtjänsten ska vara tillgänglig för alla oavsett ekonomisk bakgrund eller etnisk tillhörighet. En mer inkluderande och kulturellt medveten socialtjänst är rätt väg framåt.

Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i sociala välfärdsfrågor
2:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden

Erik Sjöberg, Liberalerna Örebro kommun
2:e vice ordförande Socialnämnden