Motverka hedersförtryck i Örebros förskolor

Liberalerna Örebro kommun Adam Furustam, ledamot förskolenämnden Louice Bäckman Johansson, ersättare förskolenämnden

Nyligen avslöjades att förskolor i Malmö struntar i att orosanmäla barn som lever under hedersförtryck. Rapporten som förskoleförvaltningen sammanställt pekar bland annat på att personal är rädda för att anmäla föräldrar alternativt själva arbetar för att upprätthålla förtrycket. Att liknande problematik finns i Örebros förskolor kan inte uteslutas. Liberalerna har därför inför kommande nämnd lagt initiativ om att kartlägga eventuellt förtryck och arbeta fram tydliga planer för hur det ska bemötas.

 

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att inom ett kollektiv uppmuntra och befästa normer och värderingar som kräver att minst en part underordnas en annan. Det kan handla om att genom patriarkala strukturer begränsa flickors frihet att klä sig hur man vill eller umgås i kretsar bortom familjen. Vidare kan avvikande händelser såsom en våldtäkt eller icke-normativa preferenser såsom relationer bortom heteroförhållanden anses som en skam för kollektivets rykte. Detta med resultatet att en sexuell identitet eller traumatisk händelse riskerar att sopas under mattan och förbli i det fördolda.

 

Enligt en rapport från Jämställdhetsmyndigheten fastslås att hedersrelaterade strukturer ofta inpräntas redan i ung ålder. Förutom hemmet är förskolan för många ett första kontinuerligt återkommande sammanhang. Att i denna miljö lära sig att flickor måste bära heltäckande kläder eller att du enbart får leka med personer av samma kön, är faktum som naturligt påverkar ett barns världsbild.

 

År 2017 konstaterade forskaren inom hedersförtryck, Astrid Schlytter, att åtminstone 240 000 barn sannolikt lever under hedersförtryck i Sverige. Statistiskt sett bör därmed åtminstone ett fåtal av Örebro kommuns cirka 7000 förskolebarn leva under förtrycket. Samtidigt har under föregående år ingen orosanmälan skett i kommunens förskolor. Att kommunens arbete måste utvecklas bör därför inte ses som en alternativ väg, utan som en självklarhet.

 

För många kan hedersproblematik kännas främmande. Likt medeltida värderingar som vi inte vill tro finns i det svenska samhället än idag. Trots detta är det viktigt att från Örebro kommuns sida agera och göra allt i vår makt för att förebygga, upptäcka och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Att avstå från att agera är inte enbart naivt, utan ett hårt slag mot alla de barn som omedvetet tvingas in i en destruktiv kultur.

 

Örebro kommun har en plikt att säkerställa att förskolan är en trygg miljö. En plats som ger barn de bästa förutsättningar att nå sin fulla potential och agera språngbräda för livets framtida utmaningar. För att säkerställa att destruktiva kulturer motarbetas måste kommunens kartläggande arbete förbättras och planer utvecklas för hur hedersförtryck ska bemötas. Samtliga partier bör därför bifalla Liberalernas initiativ på förskolenämndens kommande sammanträde.

 

Liberalerna Örebro kommun
Adam Furustam, ledamot förskolenämnden
Louice Bäckman Johansson, ersättare förskolenämnden