(L): Bättre samverkan för socialtjänst och skola

Johanna Reimfelt och Erik Sjöberg

Sverige och Örebro står inför stora utmaningar. Den samhällsutveckling vi sett under ett flertal år är skrämmande och det är bara att konstatera att berörda myndigheter och ansvariga politiker kunde ha gjort mer. Den pågående debatten fokuserar till stora delar på hårdare tag och hur vi ska gripa och lagföra de som utför dessa vidriga handlingar. Det är en viktig debatt och flera lagändringar och arbetssätt behöver utredas och införas. Men om vi ska klara av att vända den negativa utveckling som vi ser på flera håll i samhället räcker det inte med hårda tag. Grundläggande är att vi måste arbeta mer förebyggande. Det är här skolan och socialtjänsten kommer in i bilden. Deras insatser är av avgörande betydelse.

 

Liberalerna vill vara tydliga med att politiken, socialtjänsten och skolan måste stå starka tillsammans. Det är nu vi ska stå upp för barnen, det är nu vi ska stötta föräldrarna, det är nu vi ska våga ta de tuffa besluten.  För att klara det behövs i första hand inte fler chefer eller administrativ personal. Det behövs erfarna socialsekreterare och fler utbildade lärare som känner att de har ett gott stöd i sitt arbete.

 

Socialtjänsten ska ha tillräckliga resurser för ett kraftigt agerande när skolan larmar. Vi vet också hur viktigt det är att barnen klarar grundskolan med godkända betyg. En bra skola är det absolut viktigaste motgiftet mot kriminalitet och av denna anledning vill Liberalerna inte göra neddragningar på skolan. Tvärtom, här krävs det satsningar.

 

Liberalerna var väldigt kritiska till att socialkontoret i Vivalla under våren fick stänga. Det var ett akut beslut som aldrig borde ha tagits. Det var ett svek mot de som behöver socialtjänsten allra mest. Socialkontoret har nu öppnat igen med ett begränsat uppdrag och med fokus på råd och stöd. Detta kan mycket väl vara en möjlig väg framåt. Det som nu är viktigt är att alla resurser riktas på ett sådant sätt att det leder till bättre stöd för medborgarna. Då behöver satsningar göras på bland annat första linjens arbete, det vill säga de socialsekreterare, lärare med flera som möter barnen och föräldrarna. Ta bort otydliga mål och möten som ger ingen eller dålig effekt. Liberalerna menar att det som nu krävs är att skolan, socialtjänsten och polisen i högre grad samordnar sig mot ett gemensamt mål.

 

En ytterligare nyhet i år är att Örebro ska inrätta ett narkotikateam. Vi är positiva till detta. Att få till snabba insatser för att hjälpa ungdomar på glid och pressa tillbaka narkotikahandeln är avgörande för den fortsatta samhällsutvecklingen. Liberalerna är dock kritiska till att det som presenteras är anställning av samordnare och ingen direkt tydlig plan. Var är satsningarna på fritidsgårdarna, var är satsningen på skolan och var är satsningarna på socialtjänsten?

 

Vi Liberaler anser att fokus ska vara att ge socialtjänsten tillräckliga resurser för att agera snabbt vid skolans larm och att säkerställa en effektiv samverkan mellan de berörda myndigheterna.

 

Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i sociala välfärdsfrågor
2:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden

Erik Sjöberg, Liberalerna Örebro kommun
2:e vice ordförande Socialnämnden