Kulturlivet måste drivas av visionärer och resurser

Kulturlivet måste drivas av visionärer och resurser. Liberalerna Örebro kommun.

Kulturlivet i Örebro behöver drivas av visioner och resurser. Därför är det med oro vi i NA läser Madelene Spinord Semenets (S),  Alexandra Royal (C) och Monica Thyresjö (M), de utgör den politiska ledningen i Kultur- och fritidsnämnden. Deras särskilda satsning är att få en budget i balans, det är inte en satsning!

 

Vi vill upplysa de styrande att det är enkelt att hålla budget. Stängda bibliotek, minskad verksamhet och sänkta eller bibehållna bidrag spränger ingen budget. Problemen det för med sig är dock inte så tilltalande. Men de har själva försatt sig i denna position genom minskad ram och dyra investeringar.

 

Ett exempel är Kulturkvarteret som dras med underskott, vilket var förväntat av alla som kunde räkna. Liberalerna var vid beslutet mycket tydliga med att en dyr byggnation blir extremt kostnadsdrivande på grund av byggnadens exteriör och interiör samt markförutsättningarna och infrastrukturen. Vi påpekade att detta sannolikt skulle kräva ytterligare resurser till budgeten, för att säkerställa att innehållet och kulturverksamheten i hela Örebro kommun inte skulle lida på grund av dessa onödigt dyra lokaler.

 

Liberalerna har absolut inget emot att satsa på kulturen i Örebro kommun och vi har under flera år föreslagit en högre budgetram. Vi prioriterar så att fler barn kan få spela, dansa och läsa böcker i helgöppna bibliotek, med mera, före onödigt dyra lokaler. Vi breddar också kulturutövandet genom mer resurser till aktörer inom civilsamhället. Vi vill införa fokusbibliotek på våra skolor så vi bättre kan nyttja bibliotekariernas och pedagogernas gemensamma kompetens att stimulera läsande. Vi borde också i framtiden möjliggöra ett större samarbete mellan skolor och bibliotek. Liberalerna är säkra på att ett rikt kulturliv bidrar till ökad kunskapslust, bortbyggande av fördomar och ökad attraktivitet att både leva i och besöka Örebro kommun.

 

Liberalerna menar att alla örebroare, oavsett utmaningar, ska kunna delta i olika kulturaktiviteter. Deltagande i organiserade kulturaktiviteter är en skyddsfaktor som är förebyggande och bidrar till inkludering i samhället. Det ökar också vuxennärvaro och bidrar därmed till tryggare stadsdelar. Fler människor skulle fått ökade möjligheter till ett eget kulturliv om vår politik fått råda.

 

Liberalerna är ett visionsparti och speciellt inom kultursektorn behövs visionärer som kan bära det lokala kulturlivet till nya nivåer. OpenArt, denna succé som infördes under vårt ledarskap, får med vår budget tryggad ekonomi. Även Svenska Kammarorkestern är ett lysande exempel på vad vi kan uppnå genom ett visionärt och långsiktigt arbete, idag satta under ekonomisk press av de styrande.

 

Vi tycker absolut att en budget ska hållas, men om budgetramen är för klen är det antingen fel på den eller på det som ska rymmas i den. Liberalernas ram är större än de styrandes men vi är inte säkra på att heller den är tillräcklig. Vi anser att örebroarna behöver fler möjligheter till kultur. Kultur behövs för eget välbefinnande och för att forma ett starkt samhälle.

 

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i skolfrågor

Urban Olsson, Liberalerna Örebro
Ledamot Kultur- och Fritidsnämnden

Anna Grevillius, Liberalerna Örebro
Ers. Kultur- och Fritidsnämnden