Jätteras för stöd till personer med funktionsnedsättning

Pia Delin, Liberalerna Örebro kommun, Ordförande Liberalerna Örebro kommun, Ledamot Funktionsstödsnämnden

Att stödet till personer med funktionsnedsättning har blivit sämre, både från kommuner som regioner gör mig upprörd. Detta leder till sämre livsvillkor och att anhöriga behöver ta över det ansvar som samhället bistått med.

 

Karin Flyckt, samordnare för funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, har skrivit en lägesrapporten om det katastrofala året 2023 inom funktionsomsorgen. Insatsen för barn 0-6 år minskade med ofattbara 27 procent på ett år.

 

Lägesrapporten visar att risken att dö i bröstcancer är 5-6 gånger större för kvinnor med funktionsnedsättning. Det handlar om personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning och autism. Personer som har svårt att kommunicera och uttrycka sin vilja eller oro.

 

Trots ökat focus på upprustning och ökad beredskap har man glömt bort personer med funktionsnedsättning. Det handlar bland annat om evakueringsplaner vid service- och gruppbostäder.

 

Antalet insatser till personer med funktionsnedsättning minskade 2023 för tredje året i följd, trots att folkmängden ökat. Under 2023 skedde ett markant ras, en minskning på nästan 13 procent.

 

Privatekonomin försämras för personer med funktionsnedsättning. Betydligt fler hamnar i långvarigt ekonomisk bistånd jämfört med övriga. Förekomsten av ekonomiskt bistånd ökar bland personer inom LSS, dock inte lika högt som inom SoL.

 

Ytterligare faktorer som påverkar tillgången till stöd negativt handlar om personkretsbedömningen, alltså om personen bedöms tillhöra personkretsen för LSS eller inte. Gäller både grupp 1 och 3 i LSS personkrets. Lägesrapporten visar på en ojämlik tillgång till insatser, utifrån boendekommun. Gäller även olika andra insatser inom LSS och SoL.

 

Liberalerna vill återigen trycka på att LSS lagen fortfarande gäller. Kommunerna måste följa lagen och inte skriva egna direktiv hur funktionshinderfrågorna ska skötas, vilket förekommer. I Örebro kommun sker nu en omorganisation inom förvaltningen för funktionshindrade som ytterst kan skapa oro och kanske utåtagerande hos servicemottagare. Detta vore olyckligt.


Pia Delin (L)
Ledamot i Funktionsstödsnämnden i Örebro kommun