Det viktiga men föga uppmärksammade EU-valet

Erik Sjöberg, Liberalerna Örebro kommun 2:e vice ordförande Socialnämnden

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv i Hälso- och sjukvården arbetat med frågor som handlar om samarbete. Om sjukvården ska kunna bedrivas i sin fulla potential med hög kvalitet och effektivitet krävs ett systematiskt samarbete inom sjukvårdens alla specialiteter. Både inom specialiteten och mellan specialiteter. Men det räcker inte med internt samarbete. Det krävs också ett samarbete med exempelvis kommunernas vård och omsorg, socialtjänst och ett flertal andra aktörer.

Sammanfattningsvis krävs samarbete på alla plan i regionen, mellan regioner och nationellt. Både på tjänstemannanivå och politikernivå. Ett samarbete där olika kulturer och värdesystem möts. När respekt och vilja till att förstå varandras bevekelsegrunder och förutsättningar går det oftast att finna meningsfulla kompromisser som för samarbetet vidare till en högre nivå.

Men när det gäller vissa politikområden räcker det inte med att samarbeta nationellt. Det krävs ett internationellt samarbete och här spelar EU en avgörande roll. Efter andra världskriget bildades den europeiska kol- och stålgemenskapen (1951), som senare utvecklades till EEG (1957) och EG (1967). År 1992 ombildades EG till EU, som idag har 27 medlemsstater. År 1999 infördes EMU. EU:s grundidé är att förebygga krig och skapa välstånd genom ekonomiskt samarbete. EU fungerar som ett avancerat samarbetsorgan, likt det vi har på kommunal nivå och inom sjukvården.

En gemensam handelspolitik och inre marknad med fritt flöde av varor och tjänster kräver gemensamma konkurrensförutsättningar och ett fungerande juridiskt regelverk. Mycket samarbete krävs för att skapa dessa gemensamma förutsättningar och ett fungerande juridiskt regelverk som stöd. För att underlätta handel finns en gemensam valuta (Euro). Liberalerna driver frågan om att Sverige ska ansluta sig till Euron.

Klimatfrågan kräver samarbete inom både EU och globalt. Miljöproblemen kan inte lösas enbart nationellt och är ett synnerligen viktigt och komplicerat område där det krävs mycket samarbete.

Brottsligheten, särskilt gängbrottsligheten, är också ett område som kräver internationellt samarbete. Vi löser inte dessa problem genom att endast fokusera på Sverige.

Samarbete kostar, men en stor del av avgifterna till EU får Sverige tillbaka som bidrag. Kritiker pekar på EU-byråkratin, men effektivt samarbete på EU-nivå kräver skickliga politiker och byråkrater. Sveriges EU-samarbete bör utföras av engagerade och kompetenta politiker med en positiv ansats, vilket ger bäst utdelning i förhandlingar. Politiker som betonar kritik och är allmänt ljumma i sin inställning till EU tror jag får sämst utdelning i alla de förhandlingar som genomförs på EU-nivån.

Vi närmar oss ett viktigt EU-val. De politiker som representerar Sverige i EU-parlamentet har en avgörande roll för vårt land, vår region och Örebro. Liberalerna har flera kompetenta Europapolitiker, däribland Karin Karlsbro och Anna Maria Corazza Bildt, som har det engagemang och den kompetens som krävs för att utveckla samarbetet i Europa och göra skillnad för Sverige och Örebro.

Min uppmaning inför EU-valet: GÅ OCH RÖSTA och gör din röst hörd!

 

Erik Sjöberg, Liberalerna Örebro kommun
2:e vice ordförande Socialnämnden